Block IP trên Cpanel

Vì một lý do nào đó, phát hiện dấu hiệu đáng nghi từ IP xxx.xxx.xxx.xxx và bạn muốn block ip đó truy cập vào website của mình. Nếu sử dụng Hosting Controller là Cpanel, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau.:

Bước 1: Bạn login vào Cpanel của Hostinh Server và Di chuyển đên phần bảo mật của Cpanel, tìm tới thư mục IP Deny Manager

[thuvien-it.org]-cpanel-ip-deny-manager

Bước 2: Sau khi click vào IP Deny Manager thì màn hình IP Deny Manager hiện ra. Tại dòng IP Address or Domain bạn nhập vào địa chỉ hay dải địa chỉ IP bạn muốn chặn. Sau đó bạn Click vào Add,vậy là bạn đã chặn 1 địa chỉ IP rồi đó.

[thuvien-it.org]-chan-ip

 

*** Thực chất việc chặn ip như thế này dựa vào file .htaccess. Sau khi bạn thực hiện các thao tác trên, trong file .htaccess của website sẽ xuất hiện các rule sau:

<Files 403.shtml>
order allow,deny
allow from all
</Files>

deny from 192.168.0.1

Mô tả: tất cả truy cập từ IP 192.168.0.1 sẽ được đưa về file 403.shtml. Do vậy bạn có thể tùy chọn file hiển thị theo ý mình ^^!. Chặn rồi hiển thị chi nữa :D

Như vậy, khi thực hiện chặn IP, các rule trên được thêm vào .htaccess ở thư mục của domain, subdomain (toàn bộ hosting). Như vậy, bạn có thể “làm bằng tay” để thêm rule vào file .htaccess, lưu ý là chỉ làm một lần với:

<Files 403.shtml>
order allow,deny
allow from all
</Files>

Giờ muốn chặn nhiều thì cứ thêm IP, ngoài ra bạn có thể chặn theo dãy IP như hướng dẫn của Cpanel

192.168.0.1
Single IP Address
192.168.0.1-192.168.0.40
Range
192.168.0.1-40
Implied Range
192.168.0.1/32
CIDR Format
192.
Implies 10.*.*.*
Đánh giá đi bạn
Pin It

One thought on “Block IP trên Cpanel

  1. หนังเอ็ก April 24, 2016 at 6:17 am - Reply

    Ⲏi, I read your new stuff daily. Your writing style is awesome,
    keep doing what you’re doing!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">