Vị trí file log của một số dịch vụ trên Cpanel

0
1922

Vị trí file log một số dịch vụ trên Cpanel

1. cPanel

– cPanel/WHM Installation Errors:

/var/log/cpanel*install* – các thông tin lỗi trong quá trình cài đặt cPanel.

– cPanel/WHM Requests and Errors:

/usr/local/cpanel/logs/error_log – Thông tin về tất cả các lỗi xảy ra liên quan đến cPanel

/usr/local/cpanel/logs/license_log – Thông tin log của license , khi bạn gặp phải những lỗi xảy ra liên quan đến license khi login , kiểm tra ở đây.

/usr/local/cpanel/logs/stats_log – Lưu output của các công cụ thống kê (Awstats, Webalizer, Analog).

/usr/local/cpanel/logs/access_log – Thông tin chung liên quan đến các request tới cPanel (thông tin Client , Request URI)

– cPanel/WHM Update Logs:

/var/cpanel/updatelogs/update-[TIMESTAMP].log – Khi bạn update cpanel (/scripts/upcp) , tất cả output được lưu ở đây.

– Service Status Logs:

/var/log/chkservd.log – Thông tin log về trạng thái các service. Failed services được đại diện bằng [-] và Actice Service đại diện bằng [+]

2. Apache

– General Error and Auditing Logs:

/usr/local/apache/logs/error_log – Mọi lỗi xảy ra liên quan đến httpd.

/usr/local/apache/logs/suexec_log – suexec log.

– Domain Access Logs:

/usr/local/apache/domlogs/domain.com – access log của từng domain trên server.

3. Exim

– Message Reception and Delivery:

/var/log/exim_mainlog ( Linux ), /var/log/exim/mainlog (FreeBSD) – Thông tin về các email gửi/nhận trên server

– Rejections based on ACLs/Policies:

/var/log/exim_rejectlog ( Linux ), /var/log/exim/rejectlog (FreeBSD) – Thông tin về các email bị reject

– Unexpected or Fatal Errors:

/var/log/exim_paniclog ( Linux ), /var/log/exim/paniclog (FreeBSD) – Khi exim nhận được các request và không biết phải xử lý như thế nào , lỗi sẽ được lưu vào đây . Các lỗi trong đây thường là lỗi nghiêm trọng và cần được khắc phục sớm.

4. IMAP/POP/SpamAssassin

– General Logging and Errors:

/var/log/maillog
/var/log/messages

5. FTP

– Logins and General Errors:

/var/log/messages – Thông tin chung về login/logout của các client như IP , username …

– FTP Transactions:

/var/log/xferlog – Thông tin chi tiết về các FTP session.

6. MySQL

– General Information and Errors:

/var/lib/mysql/$(hostname).err – Thông tin các lỗi liên quan đến mysql

7. CROND

/var/log/cron
cat /var/log/cron | grep CROND

Lưu ý: tùy dịch vụ mà có thể file log sẽ ở vị trí khác nhau, ví dụ cùng là apache nhưng trên Cpanel thì khắc với Direct Admin, khác với bạn cài đặt từ package, khác với bạn cài đặt từ source…

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?