Vị trí file log của một số dịch vụ trên Cpanel

0
2397

Vị trí file log một số dịch vụ trên Cpanel

1. cPanel

– cPanel/WHM Installation Errors:

/var/log/cpanel*install* – các thông tin lỗi trong quá trình cài đặt cPanel.

– cPanel/WHM Requests and Errors:

/usr/local/cpanel/logs/error_log – Thông tin về tất cả các lỗi xảy ra liên quan đến cPanel

/usr/local/cpanel/logs/license_log – Thông tin log của license , khi bạn gặp phải những lỗi xảy ra liên quan đến license khi login , kiểm tra ở đây.

/usr/local/cpanel/logs/stats_log – Lưu output của các công cụ thống kê (Awstats, Webalizer, Analog).

/usr/local/cpanel/logs/access_log – Thông tin chung liên quan đến các request tới cPanel (thông tin Client , Request URI)

– cPanel/WHM Update Logs:

/var/cpanel/updatelogs/update-[TIMESTAMP].log – Khi bạn update cpanel (/scripts/upcp) , tất cả output được lưu ở đây.

– Service Status Logs:

/var/log/chkservd.log – Thông tin log về trạng thái các service. Failed services được đại diện bằng [-] và Actice Service đại diện bằng [+]

2. Apache

– General Error and Auditing Logs:

/usr/local/apache/logs/error_log – Mọi lỗi xảy ra liên quan đến httpd.

/usr/local/apache/logs/suexec_log – suexec log.

– Domain Access Logs:

/usr/local/apache/domlogs/domain.com – access log của từng domain trên server.

3. Exim

– Message Reception and Delivery:

/var/log/exim_mainlog ( Linux ), /var/log/exim/mainlog (FreeBSD) – Thông tin về các email gửi/nhận trên server

– Rejections based on ACLs/Policies:

/var/log/exim_rejectlog ( Linux ), /var/log/exim/rejectlog (FreeBSD) – Thông tin về các email bị reject

– Unexpected or Fatal Errors:

/var/log/exim_paniclog ( Linux ), /var/log/exim/paniclog (FreeBSD) – Khi exim nhận được các request và không biết phải xử lý như thế nào , lỗi sẽ được lưu vào đây . Các lỗi trong đây thường là lỗi nghiêm trọng và cần được khắc phục sớm.

4. IMAP/POP/SpamAssassin

– General Logging and Errors:

/var/log/maillog
/var/log/messages

5. FTP

– Logins and General Errors:

/var/log/messages – Thông tin chung về login/logout của các client như IP , username …

– FTP Transactions:

/var/log/xferlog – Thông tin chi tiết về các FTP session.

6. MySQL

– General Information and Errors:

/var/lib/mysql/$(hostname).err – Thông tin các lỗi liên quan đến mysql

7. CROND

/var/log/cron
cat /var/log/cron | grep CROND

Lưu ý: tùy dịch vụ mà có thể file log sẽ ở vị trí khác nhau, ví dụ cùng là apache nhưng trên Cpanel thì khắc với Direct Admin, khác với bạn cài đặt từ package, khác với bạn cài đặt từ source…

5/5 - (1 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?