Một số lệnh Exim trên hosting CPanel

1
2426

Exim là một SMTP Server tốt, tuy nhiên đôi lúc bạn cũng phải thao tác để quản lý hàng đợi (Queue) trong trường hợp các user gởi quá nhiều email, hoặc bị Spam làm tắc nghẽn. Thời điểm này, nếu bạn sử dụng giao diện để xem, xóa email trong hàng đợi thì rất dễ làm die server hay còn gọi là quá sức :D. Ngược lại, khi thao tác bằng lệnh sẽ nhanh chóng và không gây tốn nhiều tài nguyên. Sau đây là một số lệnh Exim thông dụng.

1. Liệt kê danh sách tất cả các email có trong queue

exim -bp

2. Đếm Số lượng các mail đang trong queue

exim -bpc

3. Đếm Số lượng các mail đang ở Tình trạng Frozen (bị nhận dạng là spam)

exim -bpr | grep frozen | wc -l

4. Xem thông tin tổng quát về các email trong queue

exim -bp | exiqsumm

5. Kiểm tra hành động hiện thời của exim

exiwhat

6. Force để run queue

exim -q -v

7. Force run queue để gửi các email trong local

exim -ql -v

8. Xem header của 1 mail nào đó

exim -Mvh <id của mail>

9. Xem nội dung của 1 mail nào đó

exim -Mvb <id của mail>

10. Xóa tất cả các mail đang ở tình trạng frozen

exiqgrep -z -i | xargs exim -Mrm

11. Xóa tất cả các mail đã nằm trong queue vượt trên 1 khoảng thời gian được định

exiqgrep -o <thời gian> -i | xargs exim -Mrm

trong đó <thời gian> là số giây tối đa mà các email đã chờ trong queue, nếu email nào đã chờ quá <thời gian> sẽ bị xóa đi.

Ví dụ lệnh SSH sau đây sẽ xóa tất cả email đã chờ quá 1 ngày:

exiqgrep -o 86400 -i | xargs exim -Mrm

12. Xóa tất cả email được gửi đi từ 1 domain hay 1 account nào đó

exiqgrep -f <người gửi> -i | xargs exim -Mrm

trong đó <người gửi> là 1 chuỗi (string) sẽ được so sánh với thông tin về người gửi ($header_from) trong header của email, nếu phù hợp sẽ bị xóa đi. Ví dụ lệnh SSH sau sẽ xóa đi tất cả email đang chờ trong queue để gửi đi của account sales@abc.com

exiqgrep -f sales@abc.com -i | xargs exim -Mrm

13. Xóa tất cả email gửi đến 1 domain hay 1 account nào đó

exiqgrep -r <người nhận> -i | xargs exim -Mrm

trong đó <người nhận> là 1 chuỗi (string) sẽ được so sánh với thông tin về người nhận( $header_to) trong header của email, nếu phù hợp sẽ bị xóa đi. Ví dụ lệnh SSH sau sẽ xóa đi tất cả email đang chờ được gửi từ các email có chữ “info”

exiqgrep -f info -i | xargs exim -Mrm

Xóa toàn bộ mail queue:
find /var/spool/exim/input -type f -exec rm -rf {} \;

5/5 - (1 bình chọn)

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?