Cấu hình file config.php để có thể chạy trên các domain khác nhau

0
3091

Trong bài viết  này mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi lại file config.php để có thể chạy trên các domain hosting khác nhau mà không cần thay đổi lại đường dẫn file.

Các bước cấu hình opencart để có thể chạy trên các domain khác nhau

Bước 1: Mở file config.php  tìm đoạn code:

define('HTTP_SERVER', 'http://localhost/opencart/');

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://localhost/opencart/');

// DIR
define('DIR_APPLICATION', 'D:/wamp/www/opencart/catalog/');
define('DIR_SYSTEM', 'D:/wamp/www/opencart/system/');
define('DIR_DATABASE', 'D:/wamp/www/opencart/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', 'D:/wamp/www/opencart/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE', 'D:/wamp/www/opencart/catalog/view/theme/');
define('DIR_CONFIG', 'D:/wamp/www/opencart/system/config/');
define('DIR_IMAGE', 'D:/wamp/www/opencart/image/');
define('DIR_CACHE', 'D:/wamp/www/opencart/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', 'D:/wamp/www/opencart/download/');
define('DIR_LOGS', 'D:/wamp/www/opencart/system/logs/');

// DB
define('DB_DRIVER', 'mysqli');
define('DB_HOSTNAME', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', '');
define('DB_DATABASE', 'opencart');
define('DB_PREFIX', 'oc_');

Thay bằng đoạn code mới:

define('HTTP', $_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).'/');
define('HTTP_SERVER', 'http://'.HTTP);
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://'.HTTP);

// DIR
define('BASE_DIR', realpath(dirname(__FILE__)));
define('DIR_APPLICATION', BASE_DIR.'/catalog/');
define('DIR_SYSTEM', BASE_DIR.'/system/');
define('DIR_DATABASE', BASE_DIR.'/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', BASE_DIR.'/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE', BASE_DIR.'/catalog/view/theme/');
define('DIR_CONFIG', BASE_DIR.'/system/config/');
define('DIR_IMAGE', BASE_DIR.'/image/');
define('DIR_CACHE', BASE_DIR.'/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', BASE_DIR.'/download/');
define('DIR_LOGS', BASE_DIR.'/system/logs/');
// DB
define('DB_DRIVER', 'mysqli');
define('DB_HOSTNAME', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', '');
define('DB_DATABASE', 'opencart');
define('DB_PREFIX', 'oc_');

Lưu ý:  1 số trường hợp khi úp lên host sẽ có tình trạng “//” (có 2 dấu // trên đường dẫn link nhu dạng: yourdomain.com//). Với trường hợp này thì các bạn bỏ .’/’ ở dòng:

define('HTTP', $_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).'/');

Bước 2: Mở file admin/config.php  tìm đoạn code:

define('HTTP_SERVER', 'http://localhost/opencart/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://localhost/opencart/');

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://localhost/opencart/admin/');
define('HTTPS_CATALOG', 'http://localhost/opencart/');

// DIR
define('DIR_APPLICATION', 'D:/wamp/www/opencart/admin/');
define('DIR_SYSTEM', 'D:/wamp/www/opencart/system/');
define('DIR_DATABASE', 'D:/wamp/www/opencart/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', 'D:/wamp/www/opencart/admin/language/');
define('DIR_TEMPLATE', 'D:/wamp/www/opencart/admin/view/template/');
define('DIR_CONFIG', 'D:/wamp/www/opencart/system/config/');
define('DIR_IMAGE', 'D:/wamp/www/opencart/image/');
define('DIR_CACHE', 'D:/wamp/www/opencart/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', 'D:/wamp/www/opencart/download/');
define('DIR_LOGS', 'D:/wamp/www/opencart/system/logs/');
define('DIR_CATALOG', 'D:/wamp/www/opencart/catalog/');

// DB
define('DB_DRIVER', 'mysqli');
define('DB_HOSTNAME', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', '');
define('DB_DATABASE', 'opencart');
define('DB_PREFIX', 'oc_');

Thay bằng đoạn code mới:

define('HTTP', $_SERVER['HTTP_HOST'].str_replace('/admin', '',dirname($_SERVER['PHP_SELF'])));
define('HTTP_SERVER', 'http://'.HTTP.'/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://'.HTTP.'/');
define('HTTP_IMAGE', 'http://'.HTTP.'/image/');

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://'.HTTP.'/admin/');
define('HTTPS_IMAGE', 'http://'.HTTP.'/image/');

// DIR
define('BASE_DIR', str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR.'admin', '', realpath(dirname(__FILE__))));
define('DIR_APPLICATION', BASE_DIR.'/admin/');
define('DIR_SYSTEM', BASE_DIR.'/system/');
define('DIR_DATABASE', BASE_DIR.'/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', BASE_DIR.'/admin/language/');
define('DIR_TEMPLATE', BASE_DIR.'/admin/view/template/');
define('DIR_CONFIG', BASE_DIR.'/system/config/');
define('DIR_IMAGE', BASE_DIR.'/image/');
define('DIR_CACHE', BASE_DIR.'/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', BASE_DIR.'/download/');
define('DIR_LOGS', BASE_DIR.'/system/logs/');
define('DIR_CATALOG', BASE_DIR.'/catalog/');
// DB
define('DB_DRIVER', 'mysqli');
define('DB_HOSTNAME', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', '');
define('DB_DATABASE', 'opencart');
define('DB_PREFIX', 'oc_');

Lưu ý: phần code bên dưới phải thay đổi với mỗi hosting khác nhau, cái này không thể tự động được nhé.

// DB
define('DB_DRIVER', 'mysqli');
define('DB_HOSTNAME', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', '');
define('DB_DATABASE', 'opencart');
define('DB_PREFIX', 'oc_');

Vậy là bây giờ các bạn không còn tốn quá nhiều thời gian để thay đổi lại file config khi upload lên các hosting cho các domain khác nhau.

Nguồn: sacmauweb.com

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?