Lệnh FIND trên linux

0
498

Lệnh find trong linux được sử dụng để tìm kiếm một file, thư mục, … hay có thể tùy biến rất nhiều như sau:

1. Tìm file có kết thúc là .c
find . -name ‘*.c’

2. Tìm các tập tin rỗng(size == 0)
find $HOME -type f -size 0 -ls

3. Tìm tất cả các file được chỉnh sửa trong vòng 24h trở lại đây (trong thư mục hiện hành)
find . -mtime -1

4. Tìm các file đã hơn 1 năm rồi không chỉnh sửa
find $HOME -mtime +365

5. Tìm các file < 1Mb và ghi vào tập tin vielog
find . -type f -size -1048576c -print > vielog

6. Tìm các file *.out có chứa chuỗi cần tìm
find . -type f -name ‘*.out’ -print | xargs grep ‘chuoicantim’

hoặc

find . -type f -exec grep -l “eval(base64_decode” {} \;

7. Tìm các file lớn hơn 100Mb
find / -type f -size +100000

8. Tìm 1 hoặc nhiều folder (directory) có chứa thuộc tính nào đó. Ví dụ tìm folder có thuộc tính là cả thế giới có quyền truy cập:

find . -type d -perm 777

Tương tự, ta có thể tìm một hoặc nhiều file có thuộc tính nào đó.

find . -type f -perm 644

9. Tìm một hoặc nhiều folder rồi làm gì đó với nó. Ví dụ ta tìm folders rồi gán quyền 755 lên nó:

find . -type d -exec chmod 755 {} \;

Tương tự ta làm với files:

find . -type f -exec chmod 644 {} \;

10. Nếu muốn làm gì gì đó trên một hoặc nhiều folders hoặc files thì ta làm như vầy:

find . -type d -name ‘*nhan*’ -exec chmod 755 {} \;

find . -type f -name ‘*.htm*’ -exec chmod 644 {} \;

11. Tìm một hoặc nhiều files có tên chứa ký tự mà bạn muốn tìm:

find . -type f -name ‘*hack*’

12. Lệnh tìm file đã sửa theo ngày

find . type f name ‘*.php’ newermt 20141206 ! newermt 20141207
Trên đây là một số trường hợp thường sử dụng lệnh find trên linux. Nếu biết trường hợp nào khác, các bạn cùng đóng góp nhé.
Lệnh FIND trên linux
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?