Sửa lỗi icon thành hình vuông trên windows 8

Khi cài đặt thêm phần mềm mới hoặc update windows 8, có thể các biểu tượng treen giao diện metro bị chuyển sang hình vuông và trông không đẹp mắt tẹo nào.

Sửa lỗi icon thành hình vuông trên windows 8

Nguyên nhân là do các cái icon trên giao diện metro do sử dụng font Segoe UI Symbol Regular để hiển thị, vì 1 lý do nào đó có thể bị mất hoặc lỗi.

Khắc phục lỗi icon thành hình vuông trên windows 8 dễ dàng

Như vậy, để khắc phục lỗi icon thành hình vuông trên windows 8 bạn chỉ cần download font  Segoe UI Symbol Regular về, sau đó copy font seguisym trong thư mục windows 8 hoặc 8.1 (tùy phiên bản windows bạn sử dụng) vào đường dẫn C://windows/fonts nhé, restart lại máy tính và check lại

thuvien-it.org--download-button

Sửa lỗi icon thành hình vuông trên windows 8
5 (100%) 2 votes
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">