Một số phím tắt trên trình duyệt

Phím tắt với các cửa sổ và Tab

Ctrl + N: Mở một cửa sổ mới.

Ctrl + Click vào link: Mở Link trên một Tab mới.

Shift + Click vào link: Mở Link trên một cửa sổ mới.

Alt + F4: Đóng cửa sổ hiện hành.

Ctrl + T: Mở Tab mới.

Ctrl + Shift + T: Mở lại thẻ bạn vừa đóng.

Ctrl + 1 tới Ctrl + 8: Mở Tab ở vị trí tương ứng (1,2,3,4…,8).

Ctrl + 9: Chuyển tới thẻ cuối cùng.

Ctrl + W hoặc Ctrl + F4: Đóng thẻ hiện tại hoặc các cửa sổ Pop-up.

Alt + Home: Mở Home Page.

 

Phím tắt với thanh Address

Ctrl + L: Bôi đen địa chỉ trang hiện tại.

Gõ địa chỉ rồi nhấn Alt + Enter: Mở địa chỉ vừa gõ trên Tab mới.

Gõ địa chỉ rồi nhấn Ctrl + Enter: Tự thêm www. và .com vào địa chỉ.

 

Phím tắt với các chức năng phụ

Ctrl + H: Đóng / Mở History.

Ctrl + J: Mở trang Download.

 

Phím tắt với trang Web

Ctrl + P: In trang Web hiện tại.

F5: Reload trang Web hiện tại.

Esc: Dừng Load trang hiện tại.

Home: Kéo lên đầu trang.

End: Kéo xuống cuối trang.

Ctrl + hoặc Ctrl + cuộn nút chuột giữa lên: Phóng to trang Web.

Ctrl – hoặc Ctrl + cuộn nút chuột giữa lên: Thu nhỏ trang Web.

Ctrl + 0: Trở về cỡ trang gốc.

Ctrl + F: Mở hộp tìm kiếm trong trang web hiện tại.

Với các phím tắt tiện dụng trên đây thì việc lướt web của bạn sẽ ngày một chuyên nghiệp và dễ dàng hơn. Chúc các bạn luôn thành công!

Đánh giá đi bạn
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">