Chụp hình trang web

Hướng dẫn chụp hình toàn bộ website dựa vào add ons FireShot trên trình duyệt Firefox.

Bước 1: Cài đặt add on Fireshot lên firefox

Bước 2: Biểu tượng chữ S sẽ xuất hiện trên thanh Tool Bar. Click vào biểu tượng chữ S -> Save -> chọn tên và nơi lưu hình ảnh.

Sau đây là video hướng dẫn chi tiết:

Đánh giá đi bạn
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">