Video học OOP cơ bản với Java

Bài 1: Tỉm hiểu lớp, đối tượng, phương thức, thuộc tính

– Lấy đối tượng làm nền tảng.

– Giúp xây dựng những đối tượng mã lệnh gần gữi với đối tượng của thế giới thực.

– Đơn giản hóa việc phát triển các phương trình.

– Giúp tạo ra những chương trình mang tính mềm dẻo và linh động cao.

– Kế thừa các lớp, các đối tượng đã xây dựng cho các chương trình khác.

Bài 2: Tìm hiểu về kế thừa, nạp chồng, ghi đè và điểu khiển truy xuất.

– Kế thừa: cho phép một đối tượng có thể có sẵn các đặc tính mà đối tượng khác đã có thông qua kế thừa. Điều này cho phép các đối tượng chia sẻ hay mở rộng các đặc tính sẵn có mà không phải tiến hành định nghĩa lại.

– Nạp chồng: để tạo ra các method cùng tên trong cùng một Class. Nhưng các method đó phải khác nhau về đối số đầu vào (argument) hoặc kiểu trả về. Các method với kỹ thuật này không ghi đè mà cùng tồn tại song song.

– Ghi đè: khi sử dụng ghi đè, bạn đã thay đổi hành vi của method mà nó override. Nói đơn giản là nó đã ghi đè nội dung lên method trước đó. Lưu ý, method này phải được khai báo giống hệt method trước cả đối số và kiểu trả về. Overriding thường được sử dụng trong method ở lớp con.

Một số quy tắc sử dụng phương thức overriding:
– Các phương thức được mô tả static thì không overriden nhưng được mô tả lại.
– Các phương thức không kế thừa sẽ không được overriden (hiển nhiên).
– Chỉ có thể override các phương thức không phải final (java) được khai báo là public hoặc protected.

– Điều khiển truy xuất: khi khai báo lớp, thuộc tính hay phương thức thì trước lời khai báo có 1 bổ từ để quy định quyền hạn truy xuất của lớp, thuộc tính hay phương thức đó.

Đây là 2 video học OOP cơ bản với Java mà mình thấy khá hay nên chia sẻ với các bạn!

Video học OOP cơ bản với Java
4 (80%) 1 vote
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *