Phần mềm xác thực email

Nếu bạn đang lo lắng chưa có nào cho chiến dịch Email Marketing của mình, mà gửi bừa thì có thể vào danh sách đen, hiện nay rất nhiều nhà cung cấp kiểm soát rất chặt chẽ điều này. Để hạn chế và mail gửi đi thành công cao hơn hãy tìm hiểu qua EMAIL VERIFY. Với phần mềm này những Email không tồn tại sẽ biến mất khỏi danh sách khách hàng tiềm năng của bạn, giúp làm giảm Bounce trong email marketing. Một công cụ tuyệt vời .

Tính chính xác của phần mềm khá cao, bạn có thể sử dụng server từ nhà cung cấp phần mềm để kiểm tra email hoặc sử dụng từ localhost của mình. Tốc độ kiểm tra cao, loại bỏ những email do domain không còn sử dụng, email bị đầy, không nhận được thư…

Có thể đưa danh sách email đầu vào và đầu ra file dạng .txt hoặc excel. Rất nhanh chóng và tiện lợi.

Xem thêm video hướng dẫn tại:

Download: phần mềm xác thực email

Đánh giá đi bạn

Tìm kiếm bài viết trên google:

  • email xac thuc
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">