[Vqmod module] tải tập tin trên OpenCart

Nếu bạn đã đọc bài viết chức năng tải tập tin trên opencart thì sẽ rất muốn tích hợp tất cả đoạn code vào Vqmod để tránh chỉnh sửa core của hệ thống (nếu không rành) thì để lại nhiều hậu quả sau này :).

Còn nếu bạn chưa đọc thì mình giới thiệu đây là module nhằm giúp khách hàng có thể tải file kèm theo sản phẩm mà không cần đăng ký tài khoản, theo như mình tham khảo từ kho Modules của OpenCart thì module giúp làm việc tương tự sẽ tốn “một số ký gạo”.

Hỗ trợ Tiếng Việt và Anh. Yêu cầu Vqmod 2.4+. Xem hướng dẫn cài đặt Vqmod cho OpencartModule tải tập tin trên opencart hoạt động tốt trên bản 1.5.6.1. Download tại đây

Tải tập tin trên opencart

[Vqmod module] tải tập tin trên OpenCart
5 (100%) 1 vote
Pin It

One thought on “[Vqmod module] tải tập tin trên OpenCart

  1. Pingback: Chức năng tải các tập tin mà không mua hàng trên OpenCart | Thư Viện IT .ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">