Hướng dẫn cài đặt Vqmod cho opencart

Các bước cài đặt Vqmod cho OpenCart

Bài hướng dẫn này mình chỉ cài hướng dẫn cài đặt Vqmod, nếu muốn biết vqmod là gì, các bạn xem bài tìm hiểu vqmod nhé. Tiếp tục quay trở lại vấn đề nào.

Bước 1: download vqmod tại link: https://code.google.com/p/vqmod/downloads/list

Bước 2: Nếu bạn có thể giải nén trên hosting thì upload file vừa tải được lên server rồi giải nén. Ngược lại, các bạn giải nén và upload lên hosting (nằm trong thư mục gốc, ngang hàng với thư mục admin)

Vqmod

Bước 3: chạy đường dẫn http://tenmiencuaban.com/vqmod/install

Nếu có thông báo VQMOD HAS BEEN INSTALLED ON YOUR SYSTEM! tức là bạn đã cài đặt thành công. Các file vqmod modules sẽ nằm trong thư mục xml trong thư mục vqmod.

Để có thể quản lý và theo dõi các module opencart cũng như xem các lỗi, các bạn cài đặt modulesVqmod Manager

Bài tiếp theo: viết module Vqmod đơn giản

Hướng dẫn cài đặt Vqmod cho opencart
5 (100%) 1 vote
Pin It

One thought on “Hướng dẫn cài đặt Vqmod cho opencart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">