Seo blogspot – Dịch vụ seo web blogspot lên top

Seo website blogspot – Blogspot là dạng web 2.0 giúp tạo ra trang web dễ dàng từ nền tảng của blogspot, tương tự như tumber, wordpress.org. Blogspot do chính ông lớn google cung cấp, và các bạn đừng nghĩ rằng vì thế mà nó hỗ trợ SEO 100% luôn nhé. Tất cả vẫn phải phụ thuộc vào chúng ta. Vì thế Thư Viện IT cung cấp dịch vụ seo giá rẻ rành cho blogspot, uy tín lên top Google.

Blogspot cũng như những website khác cũng cần phải tối ưu onpage và thực hiện offpage, cụ thể quá trình seo blogspot như sau:

Phân tích lĩnh vực hoạt động

 • Biết rõ được lĩnh vực hoạt động, qua đó có thể tập trung Seo đúng mục tiêu.

Xác định mục tiêu

 • Tìm hiểu xu hướng tìm kiếm của khách hàng, đối tượng mục tiêu, hành vi tìm kiếm
 • Phân tích, đánh giá từ khóa liên quan (nghiên cứu từ khóa)

Thực hiện onpage cho blogspot

 • Sửa các thẻ meta, robot header tag
 • Chỉnh sửa tiêu đề bài viết
 • Chỉnh URL thân thiện
 • Tạo breadcrumb cho blogspot
 • Tạo sitemap xml, robot.txt
 • Tối ưu, tạo thuộc tính hình ảnh
 • Tạo bài viết liên quan, tăng tính liên kết nội bộ cho website
 • Chèn các mã analytics, author…
 • Tùy chỉnh trang 404

Trên đây là một số bước cơ bản để seo blogspot, theo Thư Viện IT, đã đầu tư thì cho trót, bạn nên tạo website riêng, các web 2.0 nên sử dụng làm hệ thống seo offpage.

Seo blogspot – Dịch vụ seo web blogspot lên top
5 (100%) 4 votes
Pin It

One thought on “Seo blogspot – Dịch vụ seo web blogspot lên top

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">